Odpovědět na tuto otázku mi zabralo mnoho času a úsilí. Pokud bych na tuto otázku měla reagovat podle svých zkušeností, získaných mnohaletým působením v lyžařské škole, pak by byla odpověď jednoznačně ano. Pedagog má své žáky přes den na starosti, zodpovídá za jejich chování a bezpečnost, řeší každodenní spory, ale hlavně, předává znalosti a zkušenosti. Na konci každého období jsou pak žáci podrobeni testům.

Takto by to mohlo být popsáno třeba na wikipedii, jako základní povinnosti pedagoga. Ale každý, kdo měl někdy možnost vyzkoušet si být v této roli, jistě ví, že je to jen špička ledovce. Děti mají své individuální potřeby, občas v učitelích vidí své vzory, nebo s nimi chtějí řešit problémy, o kterých se bojí říci doma. V tomto případě je úděl pedagoga mnohem těžší. Musí se chovat profesionálně, ale zároveň lidsky a někdy dokonce i jako dítě, aby porozuměl jejich chování.

Pokud se zpětně podíváte na tyto řádky, položte si otázku. Mluvíme zde o školních pedagozích (tedy učitelích), nebo o lyžařských instruktorech?

Pokud se však nebudeme ohlížet na osobní zkušenosti a názory instruktorů, nabízí se možnost, podívat se na problematiku z právního hlediska, tedy tak, jak zákon vymezuje pedagogického pracovníka.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pedagogický pracovník

(1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu 1), (dále jen „přímá pedagogická činnost“); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

Vzhledem k tomu, že můžeme považovat lyžařského instruktora za zaměstnance právnické osoby (pokud nepracuje jako OSVČ), vztahuje se toto právnické vymezení pedagogického pracovníka i na něj. Ovšem následující vymezení, které definuje jednotlivé pedagogické pracovníky, už instruktory lyžování nezahrnuje. Jsou zde definováni pouze učitelé, pedagogové v zařízení pro další vzdělávací pedagogické pracovníky, vychovatelé, speciální pedagogové, psychologové, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, trenéři a vedoucí pedagogičtí pracovníci. Ať už by mohl být instruktor lyžování brán například jako trenér, nebo pedagog volného času, musel by napřed splňovat podmínku absolvování vysokoškolského vzdělání získaného studiem v akreditovaném studijním programu.

Podle přílohy č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání je povinností mít pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb zřízenou vázanou živnost. Požadovaná odborná způsobilost se pak vztahuje jen na jednu osobu. Při založení lyžařské školy tak odpovídá za kvalitu výuky pouze jedna vyškolená osoba tzv. garant, kterého můžeme podle zákona považovat za pedagogického pracovníka, a už není nutné, aby tato osoba byla i aktivním instruktorem lyžování.

Vzhledem k nesrovnalostem v zákoně lze tímto dojít k závěru, že lyžařský instruktor nemůže být klasifikován jako pedagogický pracovník. Lyžařský instruktor totiž není vůbec nijak definovaný v zákoně.

KURZY

Školení Instruktorů a Cvičitelů lyžování (licenční kurzy)

Školení Instruktorů a Cvičitelů snowboardingu (licenční kurzy)

Doškolovací kurzy (prodloužení platnosti průkazu)

Specializované semináře

Teambuilding pro uzavřenou skupinu lidí

Individuální výuka rekreačních lyžařů a snowboardistů

SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE A VÝUKA

Specializovaný seminář "Carving"

Specializovaný seminář "Dětská školka"

Specializovaný seminář "Telemark"

Specializovaný seminář "Freestyle"

Specializovaný seminář "Běžecké lyžování"